Seniorboendet

Natten mellan den 1 och 2 augusti 2013
sprutade någon in en ansenlig mängd ketchup i vår brevlåda – vilket väl närmast
kan betraktas som nidingsdåd. Jag betecknar en del tidigare händelser som
trakasserier och man kan ju fråga sig – vad blir det härnäst… Men, för att ta
det hela från början:

När jag och min fru Inger flyttade till
Saltsjö-Boo i juli 2011 visste vi just ingenting om hur den kooperativa
hyresrättsföreningen fungerade, vilket inte hindrade min nyfikenhet att
återigen göra sig gällande. Några år tidigare hade vi övertalat Ingers
föräldrar att flytta hit.

Nåväl, vartefter frågorna dök upp, eller
jag ville föreslå ett och annat, så skrev jag mail till föreningen – men till
min förvåning så var det väldigt tunt med svaren trots att jag väntade länge
och gjorde mig påmind. Tydligen hade jag redan misshagat en och annan i
styrelsen då det skulle visa sig att svar på mina mail senare upphörde helt –
och då framstod det klart och tydligt att någon engagerad medlem ville man inte
veta av från styrelsens sida.

Eftersom jag redan sköter några
web-hemsidor så hade jag också erbjudit mig att sköta uppdateringar med mera på
föreningens hemsida gratis, men det avfärdades med något som mest liknade en
fnysning.

För övrigt startade jag min ”karriär” i
denna förening genom att både hos AFF, förvaltningsfirman, och styrelsen
ifrågasätta varför de röd-vita lyktorna på tomten lyste större delen av dygnet
även under den ljusa årstiden och inte så sällan i fullt solsken. När någon så
småningom beslutat sig för att svara så blev det ungefär så här: Ingen vet hur
det fungerar med lyktorna…

När jag sedermera dristade mig till att ta
upp frågan om uteblivna återbetalningar av medlemsavgifter för avlidna – då
föll jag nog riktigt i onåd hos styrelsen, men det kunde inte hjälpas – rätt
ska vara rätt. Att detta inte skötts på rätt sätt skylldes den gången på att de
som skulle ha återbetalning ”inte hade ansökt” om detta! Som om det skulle vara
nödvändigt…

Efter att ha ställt ytterligare några
frågor till styrelsen och envist begärt svar blev jag kallad till ett möte med
styrelsens ordförande samt en annan medlem av styrelsen i början av juli 2012.
Då var det nog meningen att en del av mina mail skulle diskuteras – men jag
styrde istället in diskussionen på bristande insyn i styrelsens arbete med
förvaltning av föreningens angelägenheter, men se det var inte tålt. Jag
framhöll att jag ville jobba för en avsevärt förbättrad kommunikation mellan
medlemmar och styrelse och att jag tänkte fortsätta med mina försök till mail-kontakt.
Ja visst, det kan du väl göra men du får i alla fall inget svar, sade
ordföranden om den saken!

Nej, som sagt, några engagerade medlemmar
vill styrelsen inte veta av! Och som kronan på verket utbrast ordföranden
plötsligen: Varför flyttade du hit – var det bara för att jävlas med styrelsen?
Ett i egentlig mening obegåvat yttrande som nog bara vederbörande själv
förstår… Ja, det är sant att orden föll just så och jag kan bevisa det: Jag
spelade nämligen in delar av nämnda möte för att kunna styrka mina påståenden.

Låt mig här nämna något om begreppet
kooperativ som kommer från latinets cooperativus och betyder samarbete.
Kooperation är en form av ekonomisk samverkan, där medlemmarna i
kooperativet både äger och driver den verksamhet de har behov av. Den
verksamhet man bedriver i ett kooperativ ska ge medlemmarna största möjliga
nytta, till exempel ekonomisk sådan. Även samhällsnytta och
allmänintresse är
viktiga mål och begrepp för kooperativ. Kooperation kombinerar demokrati med
affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Ett kooperativs främsta drivkraft är medlemsnytta,
det vill säga att tillgodose medlemmarnas ekonomiska, sociala eller kulturella
behov och där vinst ses som medel och inte som mål.

Läs och begrunda föregående stycke en gång
till! Man kan faktiskt också tillämpa begreppet kooperativ – inte bara låta det
passivt ingå i ett långt föreningsnamn, eller hur.

Apropå insyn: Medlemmarna är inte
utomstående – de är såväl styrelsens uppdragsgivare som föreningens delägare
och har rätt till insyn i föreningens angelägenheter. Det är lätt att finna
både stöd och belägg för den saken. Och jag kan omöjligen vara ensam om den
ståndpunkten bland medlemmarna i föreningen. Den totala brist på insyn som
råder i föreningen skapar bara osämja och misstänksamhet!

Det var på grund av uteblivna svar på
frågor och olika framställningar till styrelsen som jag lämnade in de sedermera
mycket uppmärksammade motionerna n:r 1 till 9 till att behandlas på stämman
2013.

Om en enligt lag tillgänglig
medlemsförteckning handlade motion nr 8. Att en sådan självklar sak kunde vara
så infekterad i vår förening hade jag ingen som helst föreställning om.
Styrelsen ansåg tydligen vikten av ingen insyn alls vara så helt dominerande
att man till och med trotsade min berättigade ansökan hos kronofogden om
handräckning för att få tillgång till nämnda medlems-förteckning. Det är inget
konstigt med detta legala önskemål, det är klart och entydigt reglerat i lag.

Nåväl, demokrati bygger som bekant på
öppenhet och maktbalans. Man kan alltid hävda att kraven på demokrati är
uppfyllda men alla brukar inte vara överens om den saken, eller hur. Mot
bakgrund av den nyligen hastigt avklarade årsstämman tänker jag ibland på samma
sätt som de gamla grekerna lär ha gjort: “Mot dumheten är även gudarna
maktlösa”.

Vid ett tillfälle när jag och 15 andra
medlemmar ville träffas i Boo-salen, vi var opraktiskt många för att samlas i
ett ordinärt vardagsrum, för att diskutera en föreningsangelägenhet så träffade
vi på en styrelse-medlem som var på väg
därifrån. Av någon anledning blev han upprörd och började diskutera med en del
av oss – oklart om vad – men någon sa till honom att jag vill inte vara ovän
med dig. Det hela slutade med att han på ett nästan hotfullt sätt, i vittnens
närvaro, förklarade för mig att: Dig vill jag vara ovän med! Lägg märke till
ordet ”vill” vilket åtminstone för mig försvårar förståelsen av hans utfall mot
mig. Jag har senare försökt få klarhet i vad han egentligen menade, men utan
resultat… Nåväl, jag får väl leva med det, men förbryllande är det eftersom
jag, så vitt jag vet, inte gjort honom något illa. Kort därefter fick jag en
faktura på 500 kr för hyra av Boo-salen! Vi 16 hade suttit där i 2½ timma…

Mycket har vi hört om en s.k. fastighetsansvarig
vid den tiden. Att han också gjorde sitt bästa för att omintetgöra en
organiserad kontakt mellan engagerade medlemmar genom att aktivt förhindra att
dessa ibland sitter ett par tre timmar i Boo-salen och pratar – det är det
senaste i den vägen.

Frågan om någon sett några skrivna regler
för tillträde till Boo-salen har jag ställt fler än en gång men aldrig fått något
svar.

Samma fråga är motiverad av det faktum att
man från styrelsens sida, enligt flera medlemmar, mycket tydligt visat sin
motvilja mot att medlemmar vistas i Boo-salen på tider då lokalen inte är bokad
för viss verksamhet.

Låt mig citera ur broschyren BO MÖTAS
LEVA, utgiven av SeniorForum Boo på sin tid, föregångaren till Boo Seniorhem:
”Ett medlemskap i SeniorForum Boo ger dig möjlighet att tillsammans med andra
skapa ett gott seniorliv. Som medlem är du delägare i hela anläggningen och har
fri tillgång till föreningens klubbhus, Forumet, sedermera Boosalen.”

Vidare kan man läsa i samma broschyr:

”Medlemskapet ger ett stort inflytande och
föreningens sociala nätverk skapar trygghet och gemenskap.”

Nåväl, även om namnet SeniorForum är
utbytt och inriktningen på verksamheten i viss mån förändrad – så vill man
gärna tro att de grundläggande intentionerna här ovan skulle finnas kvar, eller
hur. Men man kan ju undra vart dessa tog vägen…

Jag har frågat många, men ingen tycks
veta: Vad är det för egentlig mening eller fördel med att driva en kooperativ
förening för att förvalta ett seniorboende?

Jag känner till minst ett trettiotal
medlemmar som alla anser att vi självklart får vistas i Boo-salen när den inte
är bokad för andra aktiviteter. Vi är alla delägare till lokalerna vars
kostnader täcks av våra hyror och vi har alla nyckel dit. Vi ställer inte till
eller förstör någonting – vi bara sitter där och pratar. Det är väl inget
konstigt med det, eller hur.

Jag skrev ett mail till ordföranden om
hans exempellöst omdömeslösa tilltag att på stormötet den 7/3 2013 läsa upp
alla mina motioner vilka givetvis var avsedda att behandlas på stämman och ingen
annanstans. Långt senare anklagar han mig för något som han inte kan redogöra
för men beskriver på följande sätt:

“Det inträffar en händelse som är av
sådan betydelse att den kan komma att äventyra Boo SeniorHems hela
framtida existens. Du menar således att denna händelse skall undanhållas för
medlemmarna? Det anser inte jag och inte heller den övriga styrelsen. Jag anser
inte heller detta vara någon form av trakasseri mot dig. Motionerna lästes upp
och inga kommentarer lämnades av varken mig eller någon annan i styrelsen. Om
det är fråga om tokerier faller det således tillbaka på den som författat
motionerna.”

När jag ber honom förklara vilken händelse
av så utomordentligt stor betydelse som jag är anklagad för så får jag bara
detta svar: ”Jag anser att jag har besvarat dina frågor så gott jag kan och har
inget ytterligare att framföra i detta ärende. Att du inte kan eller vill
förstå kan jag tyvärr inte göra något åt.”

Tja, så var det med det. Någon annan som
förstår exakt vad jag är anklagad för? Nej, jag tänkte väl det.

På senare tid har jag fått bära
hundhuvudet för påstådd otrivsel och osämja här på seniorhemmet. Det är
naturligtvis bara illvilligt förtal att det skulle bero på mig – medan det i
själva verket är genom styrelsens egendomliga ageranden som situationen med en
begynnande vi-och-dom-kultur uppkommit. Men det är verkligen inte mitt fel och
de som kan sätta sig in i sammanhangen har säkert redan förstått det.

Om någon till äventyrs undrar varför jag
inte längre på något sätt deltar i aktiviteter eller återkommande göromål som
medlemmar får eller bör delta i så kanske det i och med beskrivningen ovan
blivit klarlagt…